Strona archiwalna - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach ŚląskichOsoba odpowiedzialna: Anna Kaczmarek  

Telefon: (0 32) 382-03-60

e-mail:
sekretariat@kmpsppiekary.pl  


Godziny urzędowania:
Od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30

Rejestry, ewidencje i archiwa

Ewidencje i rejestry prowadzone są zgodnie z zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt MInistrstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.Urz. MSWiA Nr 7, poz. 23 z dnia 25 sierpnia 2003 r.) oraz Decyzji Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
W jednostce prowadzi się ewidencję spraw poprzez :
- dziennik korespondencyjny, który służy komórkom organizacyjnym do rejestracji przychodzącej i wychodzącej korespondencji jawnej,
- dziennik podawczy, który służy sekretariatowi Komendanta Miejskiego do rejestracji wpływów i potwierdzania ich odbioru przez komórki organizacyjne,
- spisy spraw prowadzone przez poszczególne komórki organizacyjne
- spisy zdawczo - odbiorcze materiałów przekazywanych do archiwum.
Archiwum zakładowe prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją nie archiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.
W zależności od zakwalifikowania do stosownej kategorii archiwalnej, dokumentacja posiadająca historyczne, społeczne, gospodarcze i naukowe- przechowywana jest trwale i nie podlega brakowaniu. Dokumentacja o czasowym znaczeniu praktycznym po upływie obowiązującego okresu podlega brakowaniu. Zakładowe archiwum Komendy Miejskiej PSP w Piekarach Śląskich zawiera następujące zasoby archiwalne oraz dokumentację nie archiwalną:
- akta osobowe byłych pracowników jednostki,
- akta operacyjne jednostki w tym: książki podziału bojowego, dane dotyczące informatyki i łączności, statystyka prowadzonych interwencji, materiały z prowadzenia tzw. „akcji szczególnych”.
- dokumentacja eksploatacji samochodów i sprzętu silnikowego
- meldunki z pożarów, miejscowych zagrożeń, zlikwidowanych zakładów pracy, rejestry skarg i wniosków obywateli.
- dokumentację finansowo- księgową, w tym kartoteki wynagrodzeń oraz listy płac pracowników.
Udostępnianie akt może nastąpić doi celów służbowych, naukowo- badawczych, publicystycznych i innych.


Lista zbiorów archiwum

Zasady udostępniania