Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich (41-940 Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 14, tel. 32 287-21-24 fax 32 391-86-12 , e-mail: sekretariat@kmpsppiekary.pl)
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pani Renata Białas zgodnie
  z zarządzeniem Komendanta Miejskiego PSP w Piekarach Śląskich Nr 13/MK/2018 dnia 25 maja 2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Komendzie Miejskiej PSP w Piekarach Śląskich (tel. 601501988, email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust
  1 lit c, d i e RODO, w tym także w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego
  o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są adekwatnie do celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy oraz przepisów kancelaryjnych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 10. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w komendzie systemów informatycznych.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2
Treść wprowadził(a): Gąsowski Marcin, 2019-01-22 11:01:03
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2018-03-21 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-07-25 15:07:07