Strona archiwalna - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biuletynu informacji publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.

 

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 16.04.2004r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.05.2020r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych,

 • Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazał nieprawidłowości:

  • Określenie celu linków

  • Dopracowanie wielu sposobów na zlokalizowanie strony (mapa strony)

  • Dopracowanie nagłówków, etykiet i metryk w serwisie

  • Uzupełnienie nazw i opisów dla stron i plików

  • Ujednolicenie czcionek i formatowania w serwisie

  • Dopracowanie „pustych stron” w serwisie

  • Uzupełnienie informacji dotyczącej dostępu dla osób niepełnosprawnych do tłumacza języka migowego

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów (brak dobrze zaznaczonej, logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.
   

 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; darmowa usługa online OCR https://www.onlineocr.net/pl/


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Informatyczna Gdańsk


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą wskazaną do kontaktu jest Artur Kyrcz, akyrcz@kmpsppiekary.pl.
Kontaktować można się także wybierając numer telefonu 32 287 21 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.  

 

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/
 

Dostępność architektoniczna:

Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, zlokalizowany w Piekarach Śląskich przy ul. Karola Miarki 14, posiada wejście główne umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, bez barier architektonicznych. W bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia do budynku wyznaczono miejsce parkingowego dla osób z niepełnosprawnością, natomiast trwają prace mające na celu jego oznaczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W obiekcie komendy znajduje się sanitariat dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo, do którego dostęp możliwy jest z zewnątrz z poziomu terenu. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową sprawy załatwiać będą na poziomie parteru w sąsiedztwie głównego wejścia do budynku. Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, jak również możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Trwają działania mające na celu zapewnienie dostępności tłumacza języka migowego w komendzie po wcześniejszym umówieniu.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich informuje, że dołoży wszelkich starań w celu możliwie jak najszybszego dostosowania strony Biuletynu Informacji Publicznej do obowiązujących wymagań prawnych.