Strona archiwalna - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

Imię i nazwisko:
bryg. mgr inż. Tomasz DziechciarzFunkcja:
Komendant Miejski PSP w Piekarach Śląskich
Telefon:
(32) 287-21-24/25 wew. 200 (sekretariat).

sekretariat@kmpsppiekary.pl

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

 

W sprawie skarg i wniosków:

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich lub Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich przyjmuje interesantów w sprawie skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu tj. w poniedziałki w godzinach od 15.30 do 17.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich - tel. 32 287 21 24 wewnętrzny 200.

 

Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej (Piekary Śląskie, ul. Karola 14, tel. 32 287 21 24, e-mail: sekretariat@kmpsppiekary.pl).
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Pani Renata Białas tel. 32 6215180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia / załatwienia lub przekazania do rozpatrzenia / załatwienia zgodnie z właściwością innym podmiotom / organom skargi, wniosku, petycji, interwencji i będą udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia.
 4. Odbiorcami danych są: jednostki organizacyjne PSP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja, Sądy, Prokuratura.
 5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania,
  a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
 6. Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym wynikającym
  : art. 63 §2 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) oraz §6 ust. 2 i §8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46), w związku z art. 226 kpa; art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2017r. poz. 1123).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


Kompetencje Komendanta

Decyzje administracyjne Komendanta